Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ


Публична покана
Документация
Приложими документи

 

Протокол за класиране
Заповед за класиране

 

Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на газьол за отопление"


Заповед
Решение

 

Борсов договор