За нас
   

Устройството и дейността на ДМСГД е уредено по чл.5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и правилника за устройството и дейността на домовете за медико-социални грижи, издадени от Министерство на здравеопазването.
ДМСГД  е  юридическо лице на бюджетна издръжка за специфични функции.
ДМСГД осъществява своята дейност самостоятелно и в сътрудничество  с останалите лечебни и здравни заведения, както и с други ведомства, организации и институции.
ДМСГД осъществява дейността си при спазване на стандартите за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на децата.
ДМСГД е лечебно заведение, в което се осъществяват специфични грижи за здрави деца от 0 до 3 год., настанени от Отдел за закрила на детето,  и деца от 0 до 7 год. с физически и/или психически недостатъци и увреди.